Foreningens vedtægter

Vedtægter for foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads

§ 1

Foreningens navn er: "foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads" Foreningens hjemsted er Stenbjerg Thy

§2

Foreninges formål er : at virke for bevarelsen af Stenbjerg Landingsplads med dens nuværende spil, grej og øvrige faciliteter som et levende kultur miljø.

§3

Som medlem kan optages enhver der går ind for  foreningens formål.

§ 4

 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5

Den årlige generalforsamling holdes i Stenbjerg inden udgangen af April måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden.

1. Beretning fra bestyrelsen.

2. Aflæggelse af regnsskab.

3. Valg af bestyrelsen.

4. Valg af revisor.

5. aflæggelse af beretning for "Stenbjerg fonden".

6. Behanling af indkomne forslag.

7. eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25% af foreningens medlemmer skriftlig begærer dette med angivelse af dagsordnen.

§ 7

Almindelige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves dog vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Ethvert medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne.

§ 8

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. To bestyrelses medlemmer og en suppleant er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppeleant i ulige år.

Bestyrelsen tiltrædes envidere af :

En repræsentant for Stenbjerg Fskeriforening, udpeget af dennes bestyrelse, en repræsentant for matr.nr. 27 f. Stenbjerg Huse, ligeledes af bestyrelsen for Stenbjerg Fiskeriforening, en repræsentant for matr. nr 27 b, Stenbjerg Huse( ejeren eller udpeget af denne), en museums kyndig repræsentant udpeget af Fiskeri og Søfarts museet i Esbjerg, samt en byggesagkyndig repræsentant udpeget af bestyrelsen for selskabet for bygnings- og landskabskultur.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordnen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

bestyrelsen kan nedsætte et arbejdsudvalg på tre medlemmer af sin midte til varetagelse af de daglige forretninger.

Bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne af bestyrelsen 2medlemmer til bestyrelsen for "Stenbjerg- fonden". Disse medlemmer fratræder i fondens bestyrelse, når foreningens bestyrelse beslutter det og / eller når de ikke længere er medlemmer af foreningens bestyrelse. Det påhviler foreningens bestyrelse umiddelbart i forbindelse medlemmets/ medlemmernes fratræden af fondes bestyrelse at udpege det eller de nye medlemmer til fondens bestyrelse og samtidig at give Fondens bestyrelse meddelse herom.  

§ 10

Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Ved køb eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 11

Revisor for et år ad gangen vælges på den årlige generalforsamling.

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13

Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning, skal dennes formue overgives til et dansk fond, der går ind for foreningens formål.